1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین انگیزه های پاداش هیئت مدیره و مدیریت سود با تاکید بر نقش سهامداران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انگیزه پاداش کوتاه مدت، انگیزه پاداش بلندمدت، اقلام تعهدی اختیاری جاری، اقلام تعهدی اختیاری غیرجاری، مدیریت سود، سهامداران نهادی
سال 1395
پژوهشگران جمیل ابراهیمی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)

چکیده

یکی از راه های دستیابی مدیران به سود مورد نظر خود دستکاری اقلام سود و زیانی توسط آنهاست و پاداش های مدیران از مهم ترین انگیزه های آنها برای این کار محسوب می شود. سهامداران نهادی نیز از موثرترین ناظران عملکرد مالی شرکت به حساب می آیند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین انگیزه های پاداش هیئت مدیره و مدیریت سود با تاکید بر نقش سهامداران نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 191 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1337 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که انگیزه پاداش کوتاه مدت و انگیزه پاداش بلندمدت به ترتیب با اقلام تعهدی اختیاری جاری و اقلام تعهدی اختیاری غیرجاری در هنگام حضور سهامداران نهادی ارتباط غیرمستقیمی دارند و همچنین نتایج بیانگر موثر بودن وجود سهامداران نهادی بر ارتباط بین انگیزه های پاداش کوتاه مدت و بلندمدت هیئت مدیره و مدیریت سود می باشد.