1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اخلاق حرفه ای در حسابداری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اخلاق حرفه ای، حسابداری، آیین رفتار حرفه ای، مبانی رفتار حرفهای، جنسیت.
سال 1395
پژوهشگران محمد امید اخگر ، حسن شادی آلانق

چکیده

کسب و کار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است و الزام تحصیل سود، فعالیتهای غیر اخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمینماید. اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شایع در رسانههای عمومی بوده است.حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمومی تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفهای را شروع کرده است. برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید بهطور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بیغرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفهای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفهای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفهای از مهمترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفهای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد و همچنین وفاداری اعضای حرفه به آیین نامه رفتار حرفهای، لازمهی بقای هر حرفه است. هدف این پژوهش بررسی ادبیات و پیشینه اخلاق حرفهای، مبانی و آیین رفتار حرفهای و تاثیر جنسیت بر رفتار حرفهای حسابداران و حسابرسان میباشد. بنابراین میتوان گفت که آینده حرفه حسابداری به رهبری اخلاقی توسط حسابداران حرفهای و رهبران این حرفه بستگی دارد.