1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مکانیزم های حاکمیت شرکتی، به موقع بودن سود، آشفتگی مالی شرکتها، بورس اوراق بهادار تهران
سال 1394
پژوهشگران هوار نوربخش(دانشجو)، رضا جامعی(استاد راهنما)، محمد امید اخگر(استاد مشاور)

چکیده

براساس تئوری نمایندگی،تضادمنافع میان مالکان ومدیران هزینه های نمایندگی را سبب می شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصددتخفیفاین هزینه هاهستند. ازابزارهای بااهمیت دراین حوزه می توان به استقلال هیات مدیره ، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی اشاره کرد. این مطالعه درصددشناسایی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است. ازاینرو،تعداد128شرکت درطی دوره 1387تا1392بررسی شدند.جهت سنجش به موقع بودن سود شرکت ها، از روش به موقع بودن سود، مبتنی بر قیمت سهام استفاده شد. پژوهش حاضر شامل دو فرضیه اصلی است که در فرضیه اول به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود و در فرضیه دوم به بررسی رابطه ذکرشده شرکت های درمانده مالی پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از مدل تعدیل شده آلتمن شرکت های آشفته مالی از شرکت های سالم مالی تفکیک شدند. سپس آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)از طریق داده های ترکیبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درصد استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت نهادی رابطه منفی و معناداری با به موقع سود و تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت رابطه مثبت و معناداری با به موقع بودن سود دارند. همچنین در شرکت های درمانده مالی، درصد استقلال هیات مدیره ، درصد مالکیت نهادی و درصد تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با به موقع بودن سود دارند و رابطه ی معناداری بین ساختار مالکیت و به موقع بودن سود مشاهده نگردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزارSPSS، Eviews و Excel استفاده شد.