1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سهامداران نهادی و افشای اطلاعات با تأکید بر مؤلفه های نوسان قیمت سهام و نوسان فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سهامداران نهادی، افشای اطلاعات، نوسان قیمت سهام، نوسان فروش شرکت
سال 1394
پژوهشگران پژمان حیدری(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)، رضا جامعی(استاد مشاور)

چکیده

در دنیای تجارت و اقتصاد امروز، موضوع سهامداران نهادی و افشای اطلاعات و تأثیر آن ها بر وضعیت و عملکرد شرکت ها و به دنبال آن بر بازار و اقتصاد، یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه پژوهشگران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد مرتبط در بازار است. از طرفی دیگر تأثیر عوامل و مولفه های مختلف بر ارتباط میان این دو متغیر نیز بسته به شرایط مکانی و زمانی می تواند حائز اهمیّت باشد. از این رو هدف این پژوهش، ابتدا بررسی ارتباط بین نسبت سهامداران نهادی و میزان افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، سپس تأثیر نوسان قیمت سهام و نوسان فروش شرکت بر ارتباط میان این دو متغیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون چندگانه با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، رابطه بین نسبت سهامداران نهادی و افشای اطلاعات و تأثیر نوسان قیمت سهام و نوسان فروش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387- 1392 می باشد که با روش حذف سیستماتیک، 131 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار EViewsاستفاده شده است. در این پژوهش سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که با افزایش درصد مالکیت سهامداران نهادی در شرکت ها، میزان افشای اطلاعات کمتر می شود. علاوه براین نوسان قیمت سهام تاثیر معناداری بر ارتباط بین این دو متغیر دارد. به طوری که در شرکت های با نوسان بالای قیمت سهام ارتباط بین نسبت سهامداران نهادی و افشای اطلاعات مثبت و معنادار است. همچنین نتایج حاصل از فرضیهسوّم نشان داد که نوسان فروش شرکت تأثیر معناداری بر ارتباط میان این دو متغیر نخواهد داشت.