1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه نوع حسابرس و قابلیت مقایسه اقلام سود و زیان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اقلام سود و زیان، رتبه‎بندی مؤسسات حسابرسی، سبک حسابرس، کیفیت حسابرسی، نوع حسابرس، ویژگی کیفی قابلیت مقایسه
سال 1394
پژوهشگران مولود خانقلی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)، رضا جامعی(استاد مشاور)

چکیده

یکی از شاخص‎های مهّم در ارزیابی عملکرد شرکت، اقلام سود و زیان منعکس در صورت سود و زیان است و حسابرسی یکی از روش های مؤثر در تسهیل قابلیت مقایسه این اقلام در بین واحدهای تجاری مختلف می‎باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش نوع حسابرس بر قابلیت مقایسه اقلام سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 179 شرکت از میان شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1387 تا 1393 به روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک انتخاب و پس از دسته‎بندی، تعداد 8610 زوج شرکت به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و Eviews و جهت آزمون فرضیه‎ها از روش داده‎های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که صاحبکاران مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، قابلیت مقایسه بیش‎تری (شباهت بیش تری) با یک‎دیگر در ساختار سود عملیاتی، سود خالص و مجموع اقلام تعهدی نسبت به صاحبکاران سازمان حسابرسی دارند. همچنین صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی مشابه (عضو جامعه حسابداران رسمی)، از ساختار سود (سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص) قابل مقایسه تری نسبت به صاحبکاران دو مؤسسه حسابرسی متفاوت (عضو جامعه حسابداران رسمی) برخوردار می‎باشند. صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی با رتبه "الف" و "ب" نیز، قابلیت مقایسه بیش تری (شباهت بیش‎تری) با یک‎دیگر در ساختار سود و مجموع اقلام تعهدی نسبت به صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی با رتبه "ج" و "د" دارا می‎باشند.