1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر هموار سازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
هموارسازی سود، ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت، نوع صنعت، تغییرپذیری سودهموارسازی سود، ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت، نوع صنعت، تغییرپذیری سود
سال 1394
مجله دانش حسابداري
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امید اخگر ، ثریا جلوزان

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای شناسایی شرکتهای هموارساز سود از مدل ایکل استفاده شد. بدین ترتیب، در فرضیه اصلی این پژوهش، با استفاده ازآزمون رگرسیون خطی ساده، به بررسی و شناسایی اثر هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها پرداخته شد. در ادامه، رابطه بین عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها با آزمون رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد. همچنین، در فرضیه های فرعی، اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود، نوع صنعت به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک غیر سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد مشاهدات مورد استفاده برای یک دوره زمانی 10 ساله (1390-1381)، به 650 سال – شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموارسازی سود باعث کاهش ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها می شود و اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود، نوع صنعت با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معناداری دارند.