1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آینده و تاثیر ویژگی های شرکتها بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اختیارات مدیریت، نوع مدیریت سود، سودآوری آینده، ویژگی های شرکتها
سال 1390
مجله دانش حسابداري
شناسه DOI
پژوهشگران سید حسین سجادی ، محسن دستگیر ، علی حسین حسین زاده ، محمد امید اخگر

چکیده

هدف تحقیق، بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آینده شرکتهای بورسی است. بر این اساس، نوع مدیریت سود در این شرکتها از لحاظ فرصت طلبانه بودن و یا موثر بودن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در این تحقیق تاثیر پنج ویژگی اندازه، انحراف در فعالیتهای عملیاتی، پیش بینی رشد سودهای آینده، قراردادهای بدهی، و رشد مبلغ فروش شرکت نیز بر مدیریت سود شرکتهای بورسی بررسی شده است. در راستای این هدف شش فرضیه تدوین و در چهار حالت مختلف با استفاد از رگرسیون چند متغیره و نمونه ای متشکل از 2218 سال-شرکت در دوره زمانی سالهای 1379 تا 1388، آزمون شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که مدیران از اختیارات خود برای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سودآوری آینده شرکت استفاده می کنند و این مطابق با تعریف مدیریت موثر سود است. همچنین، نتایج آزمون فرضیات دوم تا ششم تحقیق نشان می دهد که در تعدادی از چهار حالت مختلف، مدیریت موثر سود با انحراف در فعالیتهای عملیاتی، قراردادهای بدهی و رشد مبلغ فروش رابطه مثبت و معنادار و با اندازه شرکت و پیش بینی رشد سودهای آینده شرکت رابطه منفی و معناداری دارد.