1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین ارزش افزوده و سود حسابداری به تفکیک شرکتهای هموار ساز و غیر هموارسازسود در بازار سرمایه ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ارزش افزوده، هموارسازی سود
سال 1391
پژوهشگران میثم کمانگر ، محمد امید اخگر

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تثیر ارزش افزوده بر سودآوری و همچنین وجود هموارسازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. سوال اصلی تحقیق این است که آیا دستکاری سود حسابداری مانند هموار سازی سود بر ارزش افزوده تاثیر دارد یا خیر؟ متغیرهای اصلی تحقیق شرکتهایی که سود را هموار میکنند و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیات اصلی و فرعی زیر تدوین شده است: هموار سازی سود بر معیار ارزش افزوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر میگذارد و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموارساز از ارزش افزوده شرکتهای غیرهموارساز بطور معناداری کمتر است. پس از تحلیل نتایج تحقیق فرضیات این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.