1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مسئولیت اجتماعی شرکت و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر خوانایی گزارش های مالی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیرشرطی، مسئولیت اجتماعی شرکت، خوانایی گزارش های مالی،
سال 1401
پژوهشگران سارا احمدی(دانشجو)، پیمان امینی(استاد راهنما)، محمد امید اخگر(استاد مشاور)

چکیده

میزان محافظه کاری حسابداری و فعالیت های صورت گرفته در زمینه مسئولیت اجتماعی در شرکت را می توان تلاش یک شرکت برای افزایش ارتباط موثر با ذینفعان دانست. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر محافظه کاری حسابداری با تاکید بر خوانایی گزارش های مالی است. این پژوهش از نظر روش و ماهیت در گروه پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. در این پژوهش داده های 136 واحدتجاری پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت اندازه گیری محافظه کاری شرطی از روش خان و واتس(2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیر-شرطی از روش احمد و دولمان(2009) استفاده شده است. مسئولیت اجتماعی شرکت مطابق با الگوی میشرا و همکاران(2016) و خوانایی گزارش های مالی از شاخص فوگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط منفی و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت و محافظه کاری شرطی وجود دارد و این نتیجه نظریه نمایندگی را تایید می کند که با حمایت از این نظریه یک شرکت ذینفع گرا ممکن است مشکلات نمایندگی کمتری داشته باشد و بنابراین سهامداران ممکن است محافظه کاری کمتری بخواهند و ارتباط مستقیم و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت و محافظه کاری غیرشرطی وجود دارد و این نتیجه نظریه ذینفعان را تایید می کند با حمایت از این نظریه شرکت هایی که از طریق فعالیتهای مسئولیت اجتماعی به حفظ روابط خود با ذینفعان می پردازند اقدامات محافظه کاری را افزایش می دهند و اما اثر متغیر تعدیگر به دلیل پیچیدگی متن ، رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و محافظه کاری شرطی را تشدید می کند و همچنین رابطه مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت و محافظه کاری غیرشرطی را هم تضعیف می کند.