1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار بر اجتناب از مالیات با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اجتناب از مالیات، ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار، عدم تقارن اطلاعاتی
سال 1400
پژوهشگران چیمن رحمانی(دانشجو)، پیمان امینی(استاد راهنما)، محمد امید اخگر(استاد مشاور)

چکیده

نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت هر سازمانی است. ضعف در سرمایه گذاری در این بخش می تواند سازمان ها را در بخش های مختلف دچار ضعف نماید که این امر هزینه های زیادی را برای سازمان ها بهمراه خواهد داشت. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار و اجتناب از مالیات با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های بورس اورق بهادار تهران پرداخت شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 161 شرکت از شرکت های پذیرفته بورس تهران به عنوان نمونه طی سالهای 1391 تا 1398، انتخاب گردیده است. هدف این پژوهش کاربردی است. روش پژوهش حاضر استقرایی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) و روش آزمون فرضیه آن الگوی رگرسیون خطی و استفاده از داده های ترکیبی است. شواهد تحقیق پیش رو حاکی از آن است که بین ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار و اجتناب از مالیات رابطه معناداری وجود ندارد. در صورتی که طبق نتایج انجام شده بین ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار رو اجتناب از مالیات در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی ارتباطی مثبت و معناداری وجود دارد.