1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر عملکرد پایداری شرکت بر تعدیلات اهرم با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عملکرد پایداری شرکت، تعدیلات اهرم، عدم تقارن اطلاعاتی ،قیمت گذاری نادرست سهام
سال 1400
پژوهشگران شیوا ارشدی(دانشجو)، پیمان امینی(استاد راهنما)، محمد امید اخگر(استاد مشاور)

چکیده

یکی از معیارهای مهم ساختار سرمایه، به کارگیری اهرم مالی مناسب است. تعدیل نسبت های اهرم مالی به سمت اهرم هدف به دلیل حداکثر کردن ارزش شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. ادبیات روبه رشد حاکی از آن است که تعدیلات اهرم مالی در شرکت های مختلف ،یکسان نیست و عملکرد پایداری شرکت ممکن است در سرعت تعدیل اهرم تاثیر گذار باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عملکرد پایداری شرکت بر تعدیلات اهرم با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست سهام می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1392تا 1397 می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون از روش حداقل مربعات معمولی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد پایداری شرکت تاثیر معنادار و مثبتی بر سرعت تعدیل اهرم دارد. اما تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین قیمت گذاری نادرست سهام بر رابطه ی بین عملکرد پایداری شرکت و سرعت تعدیل اهرم منفی می باشد.