1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیرترکیب هیأت مدیره، ارتباطات سیاسی و اقدامات پایدار بر روی ریسک پذیری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ریسکپذیری؛ عملکرد مالی؛ترکیب هیأت مدیره؛ اقدامات پایدار؛ ارتباطات سیاسی
سال 1399
پژوهشگران چنور زارعی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)، پیمان امینی(استاد مشاور)

چکیده

ارزیابی ریسک شرکت، یک عنصر حیاتی در زمینه کنترل شرکت، بودجه بندی و برنامه ریزی است. در واقع ریسک پذیری شرکتی نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا میکند به طوری که عملکرد و بقای شرکتها را در طولانی مدت تحت تاثیر قرار می دهد. عملکرد شرکت نیز یک جنبه مهم در حوزه ی مالی و اقتصادی شرکت است بنابراین باید معیارهای مالی و اقتصادی مربوط به آن را در نظر گرفت. چرا که ارزیابی عملکرد شرکتها برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان مالی به کار گرفته میشود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی –همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 125شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390تا 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 875 سال _شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیهها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان میدهد که بین استقلال هیأت مدیره با ریسک کل رابطه مستقیم و معنادار و بین اندازه هیأت مدیره و ارتباطات سیاسی با ریسک کل رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین استقلال هیأت مدیره و ارتباطات سیاسی با ریسک مالی رابطه مثبت و معنادار و بین حاکمیت شرکتی و ریسک مالی رابطه منفی وجود دارد. علاوه بر این بین اطلاعات محیطی، اجتماعی و امتیازات حاکمیت شرکتی؛ اندازه هیأت مدیره، ارتباطات سیاسی واعضای هیأت مدیره زن با عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.