1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هزینه سرمایه، گردش مدیرعامل و فرصتهای سرمایهگذاری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
گردش مدیرعامل شرکت، هزینه سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری، نرخ رشد، ارزش بازار، جمع دارایی ها، کیوتوبین
سال 1399
مجله مطالعات تجربي حسابداري مالي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امید اخگر ، حمزه زاهدوست

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت با تأکید بر فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با بزرگتر شدن شرکتها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودهاند. هزینه سرمایه بالا که از تصمیمات ضعیف مدیران نشأت میگیرد ممکن است به دلیل فقدان سرمایه کافی، شرکت را مجبور به چشمپوشی از فرصتهای سرمایهگذاری کند، بنابراین میتواند در ارزیابی عملکرد هیئتمدیره و تصمیمات مربوط به اخراج مدیرعامل مؤثر باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 188شرکت از میان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387تا 1394به روش نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1504سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین گردید و برای اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری از دو سنجه نرخ رشد ارزش بازار جمع داراییها و کیوتوبین استفاده گردید؛ برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و دادههای ترکیبی استفاده شد. یافتههای پژوهش در مدل کیوتوبین نشان میدهد که بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنا که هزینه سرمایه قدرت توضیحدهندگی جایگزینی مدیرعامل شرکت را دارد و جایگزینی مدیرعامل تحت تأثیر هزینه سرمایه بالا میباشد. همچنین یافتیم که فرصتهای سرمایهگذاری باعث تشدید رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت میشود. اما در مدل نرخ رش