1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه نگرش مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری دانشجویان در برنامۀ درسی دانشگاهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آموزش عالی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش مبتنی بر انگیزش، دانشجویان کارشناسی، دیدگاه مدرسان.
سال 1397
مجله نظريه و عمل در برنامه درسي
شناسه DOI
پژوهشگران جمال سلیمی ، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)

چکیده

چکیده: یکی از مسائل گذار دانشجویان از آموزش متوسطه به آموزش عالی، ضعف در مهارت های زبان انگلیسی همراه با کمبود انگیزه لازم برای بهبود یادگیری در آنان است. هدف پژوهش، واکاوی انگیزش یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی دانشگاه ها بود. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن داده بنیاد است. جامعۀ پژوهش شامل مدرسان زبان انگلیسی در دانشگاه های دولتی شهر سنندج بود که 14 شرکت کننده به صورت هدفمند، با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند و مبنای خاتمه نمونه گیری، اشباع نظری داده ها بود. ابزار پژوهش مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بود. فرایند کدگذاری و مدل سازی داده های کیفی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی (مکس کیودی ای 11) انجام شده است. برای تعیین اعتبار فرایند کدگذاری و تفسیر داده های کیفی از راهبرد بازاندیشی استفاده شد. بر اساس یافته ها، مقوله-های پداگوژیک؛ مقوله های ساختاری و مقوله های انگیزشی در الگوی داده بنیاد با تبیین «آموزش مبتنی بر انگیزش» به عنوان مقولۀ کانونی، در کنار شرایط عِلّی (با مفاهیم شیوه های فعال تدریس، فرایند تدریس ـ یادگیری و تناسب محتوایی)؛ شرایط مداخله گر (با مفاهیم نگرش عاطفی و مؤلفه های ادراکی) و شرایط زمینه ای (با مفاهیم ویژگی های فرهنگی و چالش های آموزشی) تشریح شده-اند. راهبردها، شامل تقویت مقوله های پداگوژیک و اصلاح مقوله های ساختاری و پیامدها شامل بهبود مقوله های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی هستند.