1403/03/05
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی؛ مطالعه موردی دانشگاه کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اثربخشی، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه کردستان
سال 1396
پژوهشگران فریبا اله ویسی(دانشجو)، جمال سلیمی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه ادراک کارکنان دانشگاه کردستان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی در این سازمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان(آموزشی، اداری و خدماتی) دانشگاه کردستان می باشد که در سال 1396 مشغول به کار هستند که تعداد آنها 450 نفر می باشد. با توجه به تعداد جامعه آماری، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به دست آمد که تعداد حجم نمونه 220 نفر بود. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد «سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی» بود که پایایی این پرسشنامه در دو پژوهش به صورت 89/0 و 87/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان می دهد که درخصوص چگونگی اثربخشی مدیریت منابع انسانی در دانشگاه کردستان از نظر ابعاد 9 گانه عملکردی، در بعد نحوه اطلاع رسانی، مطلع شدن به طور مناسب از موضوعات دانشگاه به وسیله پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی (سایت) و در بعد بینش در اهداف و مقاصد، بینش و بصیرت کافی در زمینه اهداف کاری، از مهم ترین موارد اثربخش مدیریت منابع انسانی تلقی شدند. در بعد موقعیت کاری ثانویه، ایجاد تسهیلاتی برای انجام برخی فعالیت ها از طریق امکانات الکترونیکی به جای حضور فیزیکی، از مهم ترین مواردی است که کارکنان به آن اشاره کرده اند. بر حسب اولویت اثربخشی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه کردستان، بعد عملیات رهبری خدمت بیشترین اهمیت را در میان ابعاد اثربخشی عملکرد مدیریت منابع انسانی؛ و بعد حقوق کمترین تأثیر را در بین ابعاد اثربخشی عملکرد مدیریت منابع انسانی داشت. سابقه کار در نوع درک کارکنان از اثربخشی مدیریت منابع انسانی مؤثر بود. براین اساس کارکنان دارای سابقه زیاد، درک بیشتری از اثربخشی مدیریت منابع انسانی احساس می کنند. حوزه کاری افراد (آموزشی، خدماتی، اداری) بر نوع ادارک آنان از اثربخشی مدیریت منابع انسانی در دانشگاه، اثرگذار است. کارکنان حوزه اداری و آموزشی نسبت به کارکنان حوزه خدماتی، درک بیشتری از اثربخشی مدیریت منابع انسانی احساس می کنند. درنهایت نیز کارکنان (اعم از مرد و زن) وضعیت عملکردی مدیریت منابع انسانی را یکسان برآورد کرده اند و تفاوتی بین دیدگاه کارکنان زن و مرد درخصوص وضعیت عملکرد مدیریت منابع انسانی در دانشگاه کردستان وجود ندارد.