1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش مطالعات اجتماعی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات، آموزش، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان، مطالعات اجتماعی
سال 1397
پژوهشگران کاوه فیضی ، اسرین یوسفی نژاد ، جمال سلیمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش مطالعات اجتماعی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 125 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان با توجه به پردیس محل تحصیل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد یاووز 2005، براساس فرم فارسی و اعتباریابی شده استفاده شد. برای روایی پرسشنامه از نظر متخصصان علوم تربیتی بهره گرفته شد و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ در مطالعه مقدماتی رو 30 نفر 793/0=α بدست آمد که نشان دهنده همبستگی درونی بالای سوالات پرسشنامه می باشد. داده-های تحقیق پس از جمع آوری براساس سوالات و با استفاده از آزمون آماری t تک نمونه ای،t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه ANOVA تحلیل شدند نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که نگرش دانشجویان نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش مطالعات اجتماعی در کلیه ابعاد مثبت و معنادار می-باشد، همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای در ارتباط با جنسیت تفاوت معناداری نشان نداد در نهایت نتایج آزمون ANOVA تفاوت معناداری بین نگرش دانشجویان براساس سابقه تدریس وجود ندارد اما براساس رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین نگرش دانشجویان نسبت به تکنولوژی در آموزش مطالعات اجتماعی وجود دارد.