1403/03/05
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
هوشمندسازی مدارس، فن آوری اطلاعات، دانش آموز محوری، تکنیک دلفی
سال 1394
مجله فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
شناسه DOI
پژوهشگران جمال سلیمی ، قباد رمضانی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس در شهر سنندج و سپس، ارزیابی وضعیت مدارس هوشمند براساس میزان به کارگیری این مؤلفه ها صورت گرفت. روش این مطالعه از بعد هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، دبیران، مدیران و خبرگان حیطه برنامه درسی بودند که با استفاده از تکنیک دلفی در قسمت خبرگان مؤلفه های هوشمندسازی مدارس شناسایی شدند و با توجه به این مؤلفه ها پرسش نامه ای طراحی گردید که میزان پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 88/0 تعین شد. در قسمت دوم نیز پرسش نامه بین 312 نفر از مدیران و دبیران (با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) توزیع شد. داده ها از نمونه های پژوهش اخذ و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این مطالعه نشان داد مؤلفه های زیرساختارها و قوانین و فرهنگ عمومی، نیروی انسانی ماهر، ارتباط بین مدارسی، محیط یادگیری و مدیریت فن آوری داخلی مدارس بیشترین تأثیر را بر متغیر هوشمندسازی مدارس دارند و میزان به کارگیری این مؤلفه ها در مدارس هوشمند شهر سنندج رضایت بخش نیست.