1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش جهت گیری برنامه ی درسی اساتید دانشگاه کردستان بر اساس مدل برنامه درسی آیزنر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جهت گیری های برنامه درسی،اعضای هیات علمی
سال 1393
پژوهشگران زیبا شهبازی(دانشجو)، جمال سلیمی(استاد راهنما)، آزاد همتی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضرسنجش جهت گیری غالب برنامه ی درسی اساتید دانشگاه کردستان است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفیِ پیمایشی است. جامعه آماری عبارت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان است که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تدریس بودند . با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نه از روش نمونه گیری بلکه از روش سرشماری کامل استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد ماهلیوس است که جهت گیری غالب اساتید را می سنجد. روایی پرسشنامه با استناد به نظر اساتید و متخصصان حوزه برنامه درسی و پایایی آن با استناد به ضریب آلفای کرونباخ (820 .) مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان دادکه ابتدا جهت گیری برنامه ی درسی فرایندهای شناختی، و بعد از آن جهت گیری برنامه ی درسی عقل گرایی آکادمیک جهت گیری غالب اساتید بود. نتایج همچنین نشان داد که میان جهت گیری برنامه ی درسی اساتید و تخصص آن ها ارتباط وجود دارد.