1403/03/05
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه ای؛ پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای :مطالعه موردی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ها: برنامه درسی- عناصر برنامه درسی- تناسب در برنامه درسی- کارآموزان فنی و حرفه ای
سال 1392
پژوهشگران جمال سلیمی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تناسب برنامه های درسی( بر حسب عناصر برنامه درسی)در آموزش فنی و حرفه ای از منظر کارآموزان انجام شده است. پرسش های اصلی در این تحقیق به دنبال سنجش میزان تناسب ابعاد برنامه درسی (هدف، محتوا، روش آموزش و ارزشیابی) در آموزش های فنی و حرفه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارآموزان( پسرو دختر) مراکز فنی و حرفه ای شهرستان سنندج است، که مشتمل بر 3316 نفر بودند. روشن نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (تعداد 344 نفر)تعیین شدند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه 48 سوالی محقق ساخته است که بر مبنای 4 عنصر اصلی برنامه درسی ساخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در سطح توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از روش های t تک متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان t مشاهده شده در خصوص ابعاد سه گانه اهداف، محتوا و ارزشیابی از t بحرانی(در سطح 05/0) کمتر برآورد شده لذا بین آموزش های فنی و حرفه ای و این سه بعد، در حد متوسط، تناسب وجود دارد. t مشاهده شده در خصوص عنصر چهارم (روش) ، از t بحرانی (در سطح 05/0) بیشتر است، لذا میزان تناسب در اینجا بیش از حد متوسط است. همچنین F مشاهده شده در سطح 05/0P ≤ معنی دار بوده و نشان دهنده آن است که بین تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با عناصر برنامه درسی، تفاوت وجود دارد. بیشترین تناسب مربوط به تناسب مربوط به عنصر روش با میانگین 09/3 و کمترین تناسب مربوط به مولفه ارزشیابی با میانگین 84/2 گزارش شده است.