1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش سرمایه اجتماعی در ادارات آموزش و پرورش: مطالعه موردی شهرستان سنندج
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
کلید واژگان: سرمایه اجتماعی، سازمان آموزش و پرورش، شهرستان سنندج.
سال 1392
پژوهشگران جمال سلیمی ، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی) ، فریده اسدی ، زهرا اسدی

چکیده

سرمایه اجتماعی شامل دانش موجود در تعاملات بین فردی و شبکه روابط متقابل آنهاست. هدف این مقاله، بررسی میزان سرمایه اجتماعی موجود در بین کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهرستان سنندج است. در این پژوهش، از رویکرد کمی استفاده شده و نمونه ها شامل سه اداره با حجم نمونه به ترتیب برای ناحیه یک: 92 نفر؛ ناحیه دو: 97 نفر و اداره کل: 169 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد با عنوان "بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان" بود که که روایی آن در پژوهش های گوناگون با ضرایب آلفای با سطوح بالا تأیید و گزارش شده است. داده ها به وسیله آماره های توصیفی و آماره های استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل واریانس یک راهه،، آزمون های t تک نمونه و نمونه های مستقل، تحلیل شده است. نتایج نشان داد که عوامل سرمایه اجتماعی عبارتند از روابط رسمی، روابط غیررسمی، تعلق اجتماعی و نظارت اجتماعی. بر این اساس تفاوت معناداری بین جنسیت و روابط غیررسمی، سطح تحصیلات با روابط رسمی، سابقه کاری با تعلق سازمانی و نظارت سازمانی و نیز بین محل خدمت با روابط غیر رسمی، تعلق سازمانی و نظارت سازمانی گزارش شد.