1403/03/05
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارافرینانه در موسسات اموزش عالی. دانشگاه کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کارافرینی، فرهنگ سازمانی،فرهنگ کارافرینانه، کارافرینی در سازمانهای آموزشی
سال 1392
پژوهشگران ابراهیم ستاروند(دانشجو)، جمال سلیمی(استاد راهنما)، رضا شافعی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش بررسی فرهنگ کارافرینی دانشگاه کردستان با استفاده از مدل نظری مک گوی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گرداوری داده ها توصیفی می باشد. جامعه اماری کلیه مدیران و کارکنان غیر هیات هلمی دانشگاه کردستان است. نمونه برابر 110 نفر هستند که به شیوه سرشماری کامل استفاده شده است. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته هست، که بر اساس مدل فرهنگ سازمانی کارافرینانه مک گوایر ساخته شده است. نتایج نشان داده است که میان عامل های فرهنگ سازمانی کارافرینانه در بین کارکنان عامل آینده نگری دارای بیشترین میانگیم و عامل ارتباط باز دارای کمترین میانگین بوده است.