1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق داده های صوتی–تصویری با سایر روش های موجود ارزیابی عملکرد تدریس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد، معلمان، ویدئو دیتا، دوره راهنمایی، تدریس، علوم.
سال 1392
پژوهشگران عاطفه ریگی(دانشجو)، مصطفی قادری(استاد راهنما)، جمال سلیمی(استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق داده های صوتی- تصویری باسایر روش های موجود ارزیابی عملکرد تدریس بود. در این پژوهش از رویکرد کمی- کیفی استفاده شد و روش انجام پژوهش کمی(توصیفی- اکتشافی) و کیفی(مطالعه موردی) بود. جامعه آماری، شامل کلیه دبیران، مدیران و کارشناسان ارزیابی مدارس راهنمایی شهر سنندج بود. نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای متناسب با حجم 142 نفر برای تحقیق کمی انتخاب شد. همچنین از بین معلمان علوم دوره راهنمایی با روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری به طریقه اشباع نظری با حجم 8 نفر معلم علوم که حاضر به فیلمبرداری و مصاحبه شدند، انتخاب صورت گرفت. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختمند بود. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 86/0 به دست آمد. نتایج نشان داد از دیدگاه افراد نمونه، اهداف نظام ارزیابی عملکرد در دو رویکرد مبتنی بر توسعه معلم و فراگیر و رویکرد بازده محور قابل طبقه بندی هستند و در رابطه با تناسب رویکردهای سه گانهارزیابی عملکرد با اهداف نظام ارزیابی، از نظر افراد نمونه رویکرد پرسش محور با نظام کنونی تناسب بیشتری داشت. رویکردهای پاسخ گویی/ بهبود و رویکرد مدافعه اجتماعی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که استفاده از ویدئو دیتا به عنوان روشی نوین در ارزیابی عملکرد معلمان در کلاس درس به منظور دستیابی به اهداف نظام ارزیابی عملکرد و حل مشکلات نظام کنونی از نظر شرکت کنندگان مفید است.