1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش ریاضی با استفاده از بازی بر عملکرد ریاضی، توانایی حل مساله ریاضی و اضطراب ریاضی دانش آموزان ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش ریاضی با استفاده از بازی، عملکرد ریاضی و توانایی حل مساله ریاضی، اضطراب ریاضی
سال 1398
پژوهشگران حسن چراغی(دانشجو)، جمال سلیمی(استاد راهنما)

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر آموزش ریاضی با استفاده از بازی بر عملکرد ریاضی، توانایی حل مساله ریاضی و اضطراب ریاضی دانش آموزان ابتدایی انجام شده است. روش این پژوهش نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن از کلیه دانش آموزان ششم ابتدایی شهرستان خدابنده در سالتحصیلی 98-1397 تشکیل شده است. نمونه آماری بر اساس طرح پژوهشی 30 نفر انتخاب شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد و این دانش آموزان با استفاده از روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اضطراب ریاضی تجدیدنظرشده ریچاردسون و ساین (1972) و پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی مهارت حل مساله ریاضی گردآوری شد. برنامه مداخله طبق پروتوکل 9 جلسه 45 دقیقه ای آموزش ریاضی با استفاده از بازی شیری (1393) اجرا شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون کواریانس چندمتغیری و تک متغیری و با استفاده از نرم افزار SPSS 21 تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش ریاضی با استفاده از بازی بر عملکرد ریاضی، توانایی حل مساله ریاضی و اضطراب ریاضی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد (01/0 >p). بر این اساس آموزش ریاضی با استفاده از بازی به میزان 25 درصد بر افزایش عملکرد و حل مساله ریاضی (01/0 >p) و به میزان 26 درصد بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان ابتدایی در گروه آزمایش بطور معناداری تاثیر داشته است (01/0 >p). نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از بازی در آموزش ریاضی در مدارس ابتدایی می تواند تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و حل مساله ریاضی و کاهش هیجانات منفی دانش آموزان به ریاضی مانند اضطراب ریاضی داشته باشد.