1403/03/05
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین اخلاق حرفه ای و سلامت اداری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اخلاق حرفه ای، سلامت اداری، کادوزیر
سال 1395
مجله پژوهش سلامت
شناسه DOI
پژوهشگران قباد رمضانی ، عادل محمدی ، جمال سلیمی ، حمید تبیانیان

چکیده

مقدمه: اخلاق حرفه­ای به عنوان شاخه­ ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که این تکالیف را برای افراد و گروههای حرفه ای مشخص نماید. از طرفی دومین پشتوانه سلامت اداری در دانشگاه ها، اخلاق حرفه ای است. هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و سلامت اداری در بین کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی بود. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و برحسب هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی نفر بودند. در جمع آوری داده ها از جامعه آماری از روش سرشماری کامل استفاده گردید. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ 86/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سلامت اداری با برخی مولفه­ های اخلاق حرفه ای شامل مسولیت­ پذیری، صداقت و وفاداری به عهد، احترام به ارزش های اجتماعی و عدالت و انصاف ارتباط معناداری دارد. اما با برخی دیگر از مولفه­ ها (برتری جویی و رقابت طلبی، احترام و تکریم دیگران و...) ارتباط معناداری در این مطالعه نداشت. نتیجه گیری: اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. اخلاق کارکنان اگر هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری هر سازمانی فراهم نماید.