1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه کمیت و کیفیت DNAاستخراج شده ازاسپرم گاو با روش نمکی و فنل-کلروفرم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
استخراج DNA- روش نمکی-روش فنل-کلروفورم- گاو هلشتاین
سال 1393
مجله مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي
شناسه DOI
پژوهشگران مونا خلقی ، جلال رستم زاده ، فرید حیدری ، محمد رزم کبیر

چکیده

مباحث مولکولی از اهمیت روز افزونی در بررسی های علوم زیستی برخوردار است که استخراج اسیدهای نوکلیک(DNA و RNA) اولین گام در این بررسی ها می باشد. لذا استفاده از یک روش استخراج DNA که سریع، بی خطر، مقرون به صرفه و دارای کمیت و کیفیت مطلوبی باشد، همیشه مورد نیازاست. چندین روش مختلف به منظور حداقل کردن مراحل استخراجDNA توسط محققان مختلف گزارش شده که نتایج مطالعات اخیرنشان می دهد،باتوجه به هدف و کاربردی که ازاستخراج DNAمدنظر است، روش مطلوب استخراج DNA می بایست انتخاب شود. هدف از این تحقیق مقایسه کمیت و کیفیت استخراج DNA با دو روش نمکی و روش فنل-کلروفرم می باشد. در این تحقیقاز80 نمونه اسپرم گاو هلشتاین استفاده گردید. بعد از استخراج DNA،به منظور تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده،ازدستگاه نانودراپ و ژل آگارز استفاده شد. میانگین حداقل مربعات کمیت و کیفیت( 260/280 ) DNA استخراج شده با روش استخراج نمکی به ترتیب 88/114±27/813(نانوگرم درمیکرولیتر) و 013/0±86/1 با روش فنل-کلروفرم به ترتیب16/23±31/175نانوگرم در میکرولیترو 022/0±57/1 بود. همچنین نتایج الکتروفورز فقدان شکستگی در نمونه هایDNAرا نشان داد. مطالعه حاضرنشان می دهد که استخراج DNAاز اسپرمبا روش نمکی نتایج مطلوبتری نسبت به روش فنل-کلروفرمداشتلذا به نظر می رسد این روش برای استخراج DNA از نمونه های اسپرم در آزمایشگاه های مولکولی مناسب-ترباشد.