1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی پلی مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی در ژنهای TCHH و EDAR در بزهای مرخز استان کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ژنTCHH، ژنEDAR ، بز مرخز، PCR-RFLP، PCR-SSCP
سال 1390
پژوهشگران پروین شریعتی گزگزاره(دانشجو)، جلال رستم زاده(استاد راهنما)

چکیده

ژن های تریکوهیالین (TCHH) و گیرنده اکتودیس پلازین A (EDAR) نقش مهمی در کیفیت مو دارند. مطالعات انجام شده نشان داده اند که جهش در ژن TCHH جعد مو و جهش در ژن EDAR ضخامت مو را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، ممکن است این ژن ها کیفیت موهر تولید شده به وسیله بز های مرخز (آنقوره ایران) را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از این پژوهش تعیین توالی و شناسایی پلی مورفیسم نواحی حفاظت شده اگزون 3 ژن TCHH و اگزون 12 ژن EDAR در بز های مرخز بود. چون توالی ژن های مذکور در بز تعیین نشده بود، پرایمر های این دو ژن بر اساس تشابه توالی این ژن ها در انسان، گاو و گوسفند طراحی شدند. پرایمر های طراحی شده به ترتیب قطعات 253 جفت بازی و 183 جفت بازی را در ژن های TCHH و EDAR تکثیر دادند. قطعات تکثیر شده از این ژن ها در بز مرخز، بز شامی، بز لری بختیاری و گوسفند لری بختیاری با استفاده از تکنیک PCR-SSCP آنالیز شد. هر یک از الگو های PCR-SSCP از ژل آگارز استخراج، تعیین توالی و با یکدیگر و داده های بانک ژن مقایسه شدند. مقایسه توالی جزئی ژن TCHH توالی مشابهی را بین گاو کردی، بز مرخز و بز شامی نشان داد، درحالی که توالی ژن TCHH در بز لری بختیاری و گوسفند لری بختیاری متفاوت بود. در ژن EDAR همترازی توالی ها، توالی مشابهی را بین بز مرخزو بز شامی و همچنین توالی مشابهی را بین بز لری بختیاری و گوسفند لری بختیاری نشان داد. آنالیز PCR-RFLP پلی مورفیسمی را در ژن های TCHH و EDAR ( به ترتیب با آنزیم های HaeIII و PstI ) در جمعیت بز های مرخز نشان نداد.