1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات سرکه کومبوچا بر بیان ژن mir-206 در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کومبوچا، پیشساز mir-206، میواستاتین، بیان ژن
سال 1400
پژوهشگران مهرداد محبی شاه پور آبادی(دانشجو)، جلال رستم زاده(استاد راهنما)، رضا علی بخشی(استاد مشاور)، صالح صالحی(استاد مشاور)

چکیده

فرآیند رشد عضلات، توسط چندین ژن کد کننده و غیرکد کننده پروتئین تنظیم می شود. اخیراً، مطالعات گسترده نشان داده اند کهmiRNA ها دارای وظایف مهمی در رشد عضلات اسکلتی می باشند که یکی از مهمترین آنان ژن mir-206 است که در عضلات اسکلتی بیان می شود.mir-206 با مهار ترجمه mRNA ژن میوستاتین باعث افزایش حجم عضلات اسکلتی می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی بیان ژن mir-206 در بافت های کبد، ران و سینه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سرکه کومبوچا در آب آشامیدنی بود. کومبوچا توده ای هم زیست از باکتری است که بر روی مخلوط چای سیاه و قند محلول در آب تشکیل می شود. در این آزمایش، از 5 سطح مختلف سرکه کومبوچا در آب آشامیدنی استفاده شد. تیمارها با آب بدون کومبوچا به عنوان کنترل مقایسه شدند. در روزهای 24 و 42 روزگی از 40 جوجه ی گوشتی (20 جوجه برای هر زمان) نمونه از کبد، ران و سینه تهیه و RNA کل استخراج گردید و پس از سنتزcDNA با استفاده از روش RT-qPCR بیانpre-mRNA ژن mir-206 اندازه گیری شد. براساس این تحقیق بیان ژن mir-206 مختص عضلات اسکلتی نبود و در بافت کبد نیز صورت می گیرد. نتایج نشان داد که با افزودن سرکه کومبوچا در آب آشامیدنی با افزایش سن، بیان ژن مورد نظر نیز افزایش می یابد. در 24 روزگی کاهش بیان در تمامی تیمارها در بافت کبد مشاهده شد ولی فقط درتیمار 4 معنی دار بود. بافت کبد در 42 روزگی افزایش بیان معنی دار ژن mir-206 را در تیمارهای 4 و 5 نشان دادند (01/0>P). بیان mir-206 در بافت سینه در 24 روزگی تفاوت معنی داری نسبت به شاهد نداشت ولی در 42 روزگی تیمار 2 افزایش بیان معنی دار (05/0>P) را نشان داد. مقایسه بیان ژن mir-206 در بافت های ران و سینه نشان می دهد که بطور احتمال رشد عضله در ران بیشتر تحت تاثیر این ژن است. احتمالا افزایش بیان پیش ساز mir-206 در ران منتهی به افزایش mir-206 بالغ می گردد که می تواند از طریق هدف قرار دادن mRNA میواستاتین و در نتیجه کاهش فعالیت آن باعث افزایش حجم عضله اسکلتی می شود.