1403/01/27

جوانمیر عبداللهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4561
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حقوق بین الملل و چند فرهنگی گرایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
حقوق بین الملل، جهانی بودن حقوق بشر، دیوان بین المللی دادگستری، چند فرهنگی، نسبیت.
سال 1391
مجله تحقيقات حقوقي
شناسه DOI
پژوهشگران سید محمد هاشمی ، جوانمیر عبداللهی

چکیده

در این مقاله نظام حقوق بین الملل و چگونگی تعامل و برخورد آن با چند فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. بی شک موضوع چند فرهنگی که امروزه به تعبیری چالش و به بیانی واقعیت جامعه ی بین الملل می باشد، اصطلاحی قابل مناقشه و قابل بررسی موشکافانه از جنبه های علوم مختلف از جمله روان شناسی، مردم شناسی، مطالعات فرهنگی، فلسفه، علوم سیاسی و حقوق می باشد. لیکن در نوشته ی پیش رو سعی بر آن شده که چند فرهنگی از نظرگاه حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. جهانی بودن یا نبودن حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که در این ارتباط شایسته ی نگاه عمیق و موشکافانه است؛ تحقق یک حقوق بشر جهانی نیازمند بازبینی و درک این واقعیت است که حقوق بشر تنها برگرفته از ارزش ها و هنجارهای فرهنگ غربی نمی باشد و سایر نظام های حقوقی و فرهنگی را نیز در برمی گیرد. در میان نهادهای تاثیرگذار در عرصه ی حقوق بین الملل، نقش و جای گاه دیوان بین المللی دادگستری و نظریات آن تأثیر غیر قابل انکاری در پذیزش واقعیت چند فرهنگی در عرصه ی بین الملل خواهد داشت.