1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رنگ تله های فرمونی در میزان شکار پروانه جوانه خوار بلوطTortrix viridana (Lep. Tortricidae
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پروانه جوانه خوار بلوط، فرمون جنسی، تله رنگی، جنگل بلوط
سال 1386
پژوهشگران مصطفی منصور قاضی ، حامد غباری ، حسن عسکری ، بختیار مرادی

چکیده

شب پره جوانه خوار بلوط یکی از مهم ترین افات درختان بلوط در جنگل های استان کردستان می باشد که با حمله لاروهای آن به جوانه ها، گل ها و برگ ها، هر ساله خسارت قابل توجهی را به جنگل های بلوط وارد می سازد. به دلیل مشکلات فراوانی که در استفاده از روش های کنترل شیمیایی این آفت در اکوسیستم جنگل دارد، یافتن روش مبارزه کم خطر برای محیط زیست و دشمنان طزیعی از اهداف مهم کاهش خسارت این شب پره است. استفاده از فرمون جنسی حشرات یکی از ایمن ترین و از اجزای اصلی مدیریت تلفیقی آفات محسوب شده و در صورتیکه عوامل موثر در کارایی ابن تله ها به درستی مشخص شوند، می توان استفاده از تله های فرمونیرا جایگزین ترکیبات شیمیایی نمود و در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت از این ترکیب استفاده کرد. به منظور مطالعه اثر رنگ تله ها در میزان کارایی آنها و تعیین مناسب ترین رنگ تله در شرایط جنگل های بلوط، چهار تیمار که شامل تله های با رنگ سبز، قهوه ای، زرد و سقید در 8 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. تله های فرمونی مورد استفاده در این آزمایش، از نوع تله های دلتا بودند که در ارتفاع دو متری سطح زمین بر روی درختان نصب شدند همچنین در این تله ها از کپسول هایی حاوری Mgr 1/5فرمون جنسی ژروانه جوانه خوار بلوط استفاده شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیمارها در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). به عبارت دیگر رنگ تله ها در میزان به دام افتادن موثر است. و مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد که تیمارها در سه گروه a (سبز) ، ab (قهوه ای و زرد) و b (سقید) قرار گرفتند. بر این اساس رنگ سبز در شکار پروانه ها تاثیر بیشتری داشته است.