1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیمارگری قارچ Beauveria bassiana روی کرم سبز برگخوار برنجNarenga Aenescens Moor (Lep.:Noctuidae
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
Beauveria bassiana، کرم سبز برگخوار، برنج،زیست سنجی
سال 1385
پژوهشگران محمود فاضلی دینان ، عزیز خرازی پاکدل ، غلامرضا رسولیان ، فرامرز علی نیا ، مهرداد عمواقلی طبری ، علیرضا طلایی حسنلویی ، حامد غباری

چکیده

با توجه یه اهمیت روش های کنترل غیر شیمیایی بر اساس مدیریت تلفیقی قارچ Beauveria bassiana به عنوان عامل بیمارگر کرم سبز برگخوار برنج Narenga Aenescens Moor (Lep.:Noctuidae مورد توجه قرار گرفت. به این منظور قفس هایی به ابعاد 1*1*2متر برای پرورش کرم برگخوار استفاده شد. قفس ها هر کدام حاوی بوته های برنج رقم طارم بودند که لاروهای کرم سبز برگخوار به خوبی از آن تغذیه می کردند. در این پژوهش 4 جدایه بومی از قارچ شامل DEBI001، DEBI003، DEBI007 و DEBI008 با روش زیست سنجی غوطه وری و پاششی مورد استفاده قرار گرفت. در روش غوطه وری غلظت 107×1 (اسپور/میلی لیتر) استفاده شد و جدایه DEBI003 با 79/50 درصدمرگ ومیر ، مرگ ومیر بالاترین مرگ ومیر را در مقایسه با سایر جدایه ها نشان داد. جدایه های DEBI008، DEBI007 و DEBI001 به ترتیب با میانگین 96/36، 66/26 و 7/18 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. در روش زیست سنجی پاششی جدایه DEBI003 با میانگین مرگ ومیر 3/41 درصد در مقابیسه با جدایه های DEBI008، DEBI007 و DEBI001 به ترتیب با میانگین 18/29، 98/13 و 86/11 درصد، بالاترین میانگین مرگ ومیر را دارا بود. از آنجایی که جدایه DEBI003 در هر دو روش زیست سنجی غوطه وری و پاششی بیشترین نرخ مرگ و میر را موجب شد و نیز چون که این جدایه بیشترین میزان اسپوردهی را در محیط کشت دارا بود به عنوان موثرترین جدایه معرفی شد. این جدایه با غلظت 107×1 (اسپور/میلی لیتر) به ترنیب موجب 56/62 و 08/35 درصد مرگ ومیر روی تخم طی دو روش زیست سنجی غطه وری و پاششی شد. لاروهای سن اول و دوم حساسیت بالاتری رانسبت به لاروهای سن سوم از خود نشان دادند، همچنین با افزایش سن لاروی نرخ مرگ ومیر کاهش یافت. با مطالعه اثرات غلظت های مختلف جدایه DEBI003 (109، 108، 107، 106، 105 ×1 (اسپور/میلی لیتر)) روی لاروهای سن دوم مشاهده شد که غلظت های 109 و 108 مرگ و میر بالاتری را نسبت به سایر غلظت ها ایجاد کردند. LC50 قارچ B. bassiana روی سن دوم لاروی 107 ×1/8 (اسپور/میلی لیتر) محاسبه شد. همچنین LT50 همراه با افزایش سن لاروی کاهش می یابد.