1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
برخی از فاکتورهای موثر در کارایی تله های فرمونی برای پایش پروانه جوانه خوار بلوط ( Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae در استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
Tortrix viridana, تله فرمونی، کردستان
سال 1385
پژوهشگران حامد غباری ، سید حسین گلدانساز ، حسن عسکری ، عزیز خرازی پاکدل ، احمد عاشوری ، بختیار مرادی

چکیده

یکی از روش های مناسی برای پایش و کنترل آفات جنگلی استفاده از تله های فرمونی است. امکان استفاده از این روش برای پایش و کنترل پروانه جوانه خوار بلوط که یکی از مهم ترین آفات جنگل های بلوط استان کردستان می باشد و هر ساله خسارت عمده ایی را ببار می آورد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق سه فاکتور: نوع تله، دز فرمون، ارتفاع نصب تله که می تواند نقش بسزایی در کارایی تله های فرمونی داشته باشند مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق سه فاکتور نوع تله، دز فرمون، ارتفاع نصب تله کهمی تواند نقش بسزایی در کارایی تله های فرمونی داشته باشند مورد مطالعه قرار گرفت. در تابستان 1383 چهار نوع تله: لوله ای،بالی، مستطیلی و دلتا مورد ازمایش قرار گرفتند. در تابستان 1384 دو عامل دز و ارتفاع به عنوان آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. جهت تعیین ارتفاع مناسب نصب تله ها، دو ارتفاع در نظر گرفته شد کهبه ترتیب ناحیه وسط وقسمت بالایی درختان بودند.عامل دیگر، دز فرمونبود که به ترتیب دزهای نیم، یک و یک و نیم میلی گرم آزمایش شدند. نتایج آزمایشات نشان داد که بین4 نوع تله مورد آزمایش از نظر کارایی تفاوت معنی داری وجود دارد (F3,285=6.06, P<0.05)، تله لوله ایی، مستطیلی و دلتا نسبت به تله بالی بهتر عمل کرده و در سطح بالاتری از نظر کارایی قرار دارند. بین دو ارتفاع نصب تله به لحاظ میزان شکار، تفاوت معنی داری وجود نداشت (F1.492=1.63, P>0.05). همچنین در میان سه دز مورد آزمایش، از نظر کارایی اختلاف وجود داشت (F2.1105=3.66, P<0.05) به نحوی که غلظت نیم میلی گرم نسبت به دو غلظت دیگر بهتر عمل کرده و از نظر کارایی در سطح بالاتری قرار گرفت.