1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
زیست شناسی شیرونومیده Chironomus riparius تصفیه خانه آب شرب سنندج با هدف کنترل جمعیت آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
زیست شناسی، شیرونومیده، Chironomus riparius، جیره غذایی، سنندج، تصفیه خانه آب
سال 1401
پژوهشگران سرور همتی(دانشجو)، حبیب الله محمدی(استاد راهنما)، حامد غباری(استاد مشاور)، آرمین نماینده(استاد مشاور)

چکیده

افزایش جمعیت Chironomus riparius از خانواده شیرونومیده ها در حوضچه های زلال ساز تصفیه خانه آب شرب شهر سنندج باعث ایجاد برخی مشکلات کیفی و مدیریتی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های زیست شناسی C. riparius برای یافتن دما و غذای مطلوب در راستای کنترل جمعیت آن در تصفیه خانه و پرورش انبوه انجام شد. در این دوره از لامپ های LED به مدت 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی استفاده شد. پرورش لارو C. riparius در ظروف میکروپلیت 24 خانه ای با آب اتوکلاو شده تصفیه خانه صورت گرفت و روند آزمایشات نیز تا زمان کامل شدن چرخه زندگی C. riparius ادامه یافت. جهت بررسی اثر دما تیمارهای دمایی 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتیگراد مورد آزماش قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه حداقل دمای آستانه رشد C. riparius، 4 و حداکثر آن دمای 25 درجه سانتیگراد بود و در دمای 30 درجه رشد لاروها کاملا متوقف شد. تیمارهای 25 درجه سانتی گراد با مقدار 07/0 ± 38/0 حداکثر مقدار رشد روزانه و زیست توده را به خود اختصاص دادند. اما حالت مطلوب رشد و بقا با هم در روند تکامل چرخه زندگی C. riparius دمای 17/18 درجه سانتی گراد بود. مقادیر روز درجه برای اینستارهای 1، 2، 3 و 4 لارو شامل: 132±106، 86±248، 170± 397 و 153±528 روز در دمای 17/18 درجه سانتی گراد و 235±498 روز برای شفیره گی ثبت شد. بخش دوم آزمایش بر اساس نتایج مرحله اول دمای 25 درجه سانتی گراد برای بررسی بهترین غذا برای رشد و پرورش انتخاب شد. نتایج حاصل از پرورش لاروهای C. riparius با 7 جیره ی غذایی (کود مرغی، کود کبوتر، کود گوسفندی، زرده تخم مرغ، پودرماهی، مخمر، پودر شیرخشک) و شاهد نشان داد که تفاوت نرخ رشد بین تیمارهای مختلف غذایی معنی دار بود (05/0 p ≤) به طوری که بیشترین در تیمار غذای ماهی و کمترین در تیمار شیر خشک بدست آمد. در جیره های غذایی کود مرغی، کبوتر و گوسفندی تکامل چرخه زندگی و ظهور بالغین مشاهده شد. همچنین برای پرورش با توجه به نتایج رشد و اقتصادی بودن تامین کودهای گوسفندی و مرغی استفاده از این دو تیمار نیز در پرورش انبوه پیشنهاد می شود.