1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی تصاویر نسخه چاپ سنگی کتاب «نامه الخسروان» با فلزکاری دوره قاجار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
چاپ سنگی، نامه الخسروان، فلزکاری دوره قاجار
سال 1397
پژوهشگران حامد امانی

چکیده

در دوران قاجار رواج نسخ چاپ سنگی از جمله عواملی بود که موجب گسترش هنرهای تصویری و رواج داستان های کتب مختلف از جمله شاهنامه،به شیوه ی واقع گرایی و اروپایی شده بود.همچنین آثارچاپ سنگی به سهولت در اختیار سایر هنرمندان قرار می گرفت و انتقال تصاویر از روی آنها و اسنفاده از آن در سایر هنرهای دیگر کار مشکلی نبود.تصویر سازی با استفاده خطوط صورت می گرفت،به همین دلیل منبع الهام بسیاری از هنرمندان قرار گرفت.از کتابهای چاپ سنگی که تاثیر زیادی بر سایر هنرهای عصر خویش داشته،کتاب "نامه الخسروان" است که شاهان شاهنامه در آن تصویر شده اند.از جمله هنرهایی که کتاب "نامه الخسروان"تاثیر بسیاری بر روی آن گذاشت،هنر قلمزنی است.پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است ناثیر پذیری هنر قلمزنی(فلزکاری)از کتب چاپ سنگی نامه الخسروان تا چه اندازه ایست؟ و این تاثیرات را چگونه می توان مشاهده کرد؟هدف از انجام این تحقیق شناسایی یکی از منابع مهم الهام بخش هنرمندان دوره قاجار در تولید هنرهای دیگر است.در این مقاله تلاش می شود با روش تطبیقی-توصیفی،چگونگی تاثیرپذیری تصاویر منقوش در فلزکاری از کتاب"الخسروان"پرداخته شود.نتایج این پژوهش نشان می دهد،به دلیل گستردگی چاپ سنگی و در معرض عموم قرارگرفتن تصاویر پادشاهان شاهنامه،همچنین به دلیل تغییرات اجتماعی و سیاسی که در دوره قاجار به وقوع پیوست، استفاده از کتاب چاپ سنگی "نامه الخسروان" در این دوره رواج گسترده یافت.همچنین از مقایسه تصاویر"نامه الخسروان" و هنرهای این دوره،نمونه های بارزی وجود دارند که آشکارا از تصاویر شاهان این نسخه در خلق آنها استفاده شده و از آن مستقیما تاثیر گرفته اند.