1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
رنگ و تاثیرآن بر روی عملکردهای روانشناختی افراد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
رنگ، عملکرد، شناختی، روانشناختی
سال 1400
مجله مهندسي بهداشت حرفه اي
شناسه DOI
پژوهشگران هیمن زارعی ، سید حسین شجاعی ، حامد امانی

چکیده

در زمینه روانشناختی محیط، رنگ به­ عنوان یکی از عوامل محیطی می­باشد که تأثیر زیادی در ادراک و رفتار انسان دارد. در بررسی عملکرد روانی – ذهنی افراد، از شاخص­هایی استفاده می­شود که نشان­دهنده وضعیت شناختی فرد می­باشد. لذا هدف مطالعه مروری سیستماتیک حاضر بررسی تاثیر رنگ روی عملکردهای روانشناختی افراد می­باشد. این مقاله یک مطالعه مروری سیستماتیک می باشد. مقالات منتشر شده تمام متن و انگلیسی در پایگاه­های علمی ,PubMed, Scopus, Science Direct ISI Web of Knowledge با کلید واژه­های رنگ، عملکرد، شناختی، روانشناختی بدون محدودیت زمانی جستجو شد و تعداد 60 مقاله واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا 312 مقاله از پایگاه­­های اطلاعاتی مختلف شناسایی شدند که 123 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. 63 مقاله به دلیل عدم انجام مطالعات تجربی حذف شدند و 60 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. در کل 6 مطالعه روی توجه انتخابی، 3 مطالعه روی هوشیاری، 4 مطالعه روی عملکرد ورزشی، 7 مطالعه روی عملکرد فکری، 7 مطالعه روی پرخاشگری/تسلط، 7 مطالعه روی احتیاط/اجتناب،6 مطالعه روی جذابیت، 5 مطالعه روی ارزیابی فروشگاه/شرکت، 7 مطالعه روی خوردن/آشامیدن، 4 مطالعه روی حافظه، 2 مطالعه روی برانگیختگی و 2 مطالعه روی درک زمان تمرکز کرده بودند. نتایج نشان داد که رنگ تأثیر قابل توجهی روی عملکردهای شناختی از جمله توجه انتخابی، هوشیاری، عملکرد ورزشی، عملکرد فکری، ارزیابی پرخاشگری/تسلط، احتیاط/اجتناب، جذابیت، ارزیابی فروشگاه/شرکت، خوردن/آشامیدن، حافظه، برانگیختگی و درک زمان دارد.