1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
رنگ و تاثیر آن بر افراد در محیط کار: مقاله مروری سیستماتیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
درک رنگ، ارگونومی رنگ، روان شناسی رنگ، اثر رنگ، سلامت روانی، محیط کار
سال 1399
مجله ارگونومي
شناسه DOI
پژوهشگران حامد امانی ، سید حسین شجاعی ، هیمن زارعی

چکیده

محیط کار مناسب فضایی است که فرد در آن احساس آرامش و تمرکز دارد. در زمینه روان شناسی محیط، رنگ یکی از عوامل محیطی است که تأثیر بسیاری بر ادراک و رفتار انسان دارد؛ بنابراین هدف مطالعه مروری سیستماتیک حاضر بررسی تأثیر رنگ بر محیط کار است. مقاله حاضر مطالعه مروری سیستماتیک است. مقالات منتشر شده تمام متن و انگلیسی در پایگاه های علمی PubMed, Scopus, Science Direct ISI Web of Knowledge با کلیدواژه های درک رنگ، ارگونومی رنگ، روان شناسی رنگ، اثر رنگ، سلامت روانی و محیط کار بدون محدودیت زمانی جست وجو شد که 45 مقاله واجد شرایط بررسی شدند. در ابتدا 262 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مختلف شناسایی شدند. در میان آنها 93 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. پس از آن 48 مقاله به دلیل انجام ندادن مطالعات تجربی از مطالعه حذف و 45 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. درمجموع 18 مطالعه به بررسی اولویت رنگ، 25 مطالعه به تحلیل خلق و خو و احساسات، 6 مطالعه به بررسی پیامدهای سلامت و 19 مطالعه به تحلیل تأثیر رنگ محل کار بر پیامدهای مرتبط با کار متمرکز بودند. نتایج نشان می دهد که رنگ، تأثیر فراوانی بر احساسات (برای مثال خلق و خو)، بهزیستی (مانند استرس، راحتی، رفاه) و عملکرد (بهره وری و خلاقیت) دارد. رنگ در محیط کار نقش مهمی در ادراک و رفتار انسان به ویژه خلق وخو، رفاه و عملکرد دارد. استفاده از رنگ در محیط کار می تواند سبب افزایش روحیه مثبت، کمک به احساس بهزیستی و نتیجه مثبت منجر شود. دانستن چگونگی حداکثر تأثیرگذاری تفاوت رنگ در محل کار بر انسان ضروری است.