1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات درس

عنوان مبانی هنرهای تجسمی2
شماره 9018006
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مبانی هنرهای تجسمی1
توضیحات