1403/04/01
حامد امانی

حامد امانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 321365
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان.دانشکده هنر و معماری.گروه صنایع دستی
تلفن: 087-33664600

مشخصات درس

عنوان کارگاه طراحی پایه2
شماره 9018007
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز کارگاه طراحی پایه1
توضیحات