1403/01/27

فاطمه کیانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 159
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: