1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
منبع حقوق، قانون، رویه قضایی، رأی وحدت رویه، تغییر، سلسله مراتب.
سال 1391
مجله پژوهشنامه حقوق كيفري
شناسه DOI
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیأت عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رأی وحدت رویه، مانند قانون منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسائلی را قابل توجه می نماید. از آن میان مسألۀ تغییر آرای وحدت رویۀ پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران اختیار دیوان عالی در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویۀ سابق مجاز باشد.