1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الگوی جامع حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق با استفاده از نظریه داده بنیاد
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حقوق ورزشی، ورزش اقلیم کردستان، نقل و انتقاالت، دعاوی ورزشی.
سال 1402
پژوهشگران سه رکه وت هادی حمه کریم(دانشجو)، سعید صادقی بروجردی(استاد راهنما)، اقبال علی میرزائی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی جامع حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق با استفاده از نظریه دادهبنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک میباشد. جامعه آماری شامل کلیه صاحبنظران آگاه با حیطه حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق و جامعه اطالعاتی نظاممند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری بهصورت هدفمند و در دسترس نمونهگیری و نظرخواهی گردید )17 نفر(. ابزارهای پژوهش شامل مطالعات کتابخانهای نظاممند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روشهای رواییسنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد )روایی محتوایی، ضریب کاپا(. از روش کدگذاری و چارچوببندی مفهومی برای تحلیل یافتهها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل پنج بخش اصلی شرایط علی )قوانین حقوقی و سازمانی(، شرایط زمینهای )نقل و انتقاالت و قراردادها، اجرایی و مدیریتی، منابع انسانی متخصص حقوق ورزشی(، شرایط مداخلهگر )کنترلی – نظارتی و توانمندسازی(، راهکارها )قوانین کیفری و حمایتی در ورزشی( و پیامدها )پژوهشی، تقویت حقوق ورزشی و فرهنگی( میباشد. بهصورتکلی نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعیینکننده در حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق محدود به بخش خاصی نیست، بلکه در بخشهای متعددی همچون قوانین حقوقی و سازمانی، نقل و انتقاالت و قراردادها، اجرایی و مدیریتی، منابع انسانی متخصص حقوق ورزشی، کنترلی – نظارتی و توانمندسازی، قوانین کیفری و حمایتی در ورزشی، پژوهشی، تقویت حقوق ورزشی و فرهنگی میباشد که هر بخش نیازمند یک راهبرد ویژه میباشد