1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
دشواری استحقاق زوجه نسبت به جمع حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زوجیت و نحله بدل از ان در حقوق ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نکاح، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی، نحله، جمع ناپذیری، دارا شدن بدون جهت
سال 1401
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

برقراری تعادل میان حقوق زوجین هدف اصلی قوانین در حوزۀ حقوق خانواده است. بر این مبنا، اندیشۀ سنتی که مطابق آن اختیار مطلق مرد برای طلاق پذیرفته شده، امروزه قانع کننده نیست و قانونگذاران به منظور تعدیل آن بسیار تلاش کرده اند. در این راستا، مادۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق مستمری ماهانه را برای زوجۀ مطلّقه برقرار کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گذشته از اینکه حکم قانونی مزبور لغو نشد، از سویی، شرط تنصیف دارایی زوج به رسمیت شناخته شد و از سوی دیگر، حق نحله و اجرت المثل ایام زوجیت به هنگام طلاق، در قوانین مختلف پیش بینی شد. اگرچه احتمال سوء استفاده از حق طلاق از سوی مردان وجود دارد و به همین جهت، محدود کردن آن و حمایت از زنان با برقراری حقوق متقابل، منطقی به نظر می رسد اما، هر حقی که در این باره برای زوجه برقرار می شود نباید از هدف خود دور شود و ناروا جلوه کند. از این رو، برقراری حقوق مالی متعدد برای زوجه، مسألۀ امکان جمع یا جمع ناپذیری آنها را پیش آورده است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی(انتقادی)، نظریه های رایج در بین حقوقدانان را مطالعه کرده و در مقام نتیجه گیری، با عقیده به دشواری جمع میان حقوق فوق الذکر، مفاد رأی وحدت رویۀ 779 دیوان عالی کشور را مغایر اصول کلی حقوق و روح قانون تشخیص داده است.