1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول و فنون تغییر قوانین
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
قانون، قانونگذاری،تخصیص، ابطال،نسخ
سال 1392
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

پیش تر پژوهش های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته اند که قانون گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته های جدید از اصول و فنون قانون گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون گذاری مطلوب دفاع می شود. شناخت راهکارهای تغییر قانون و معرفی آن به قانونگذاران هدف اصلی این کتاب است. تغییر قوانین عمدتا به دو صورت وضع قوانین تازه و الغای قوانین پیشین واقع می شود. طریقه های الغای قوانین سابق را در منطق حقوق عبارت است از: نسخ، اصلاح، تخصیص و ابطال قانون در این میان نسخ قانون ابزار اصلی و غالب برای تغییر قوانین است که به صورت های: نسخ کلی، جزئی، نسبی وتبعی محقق می شود.