1403/03/28
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانومیله اکسید روی به روش شیمیایی و بررسی اثز پارامترهای مختلف و ناخالصی بر روی خواص و ساختار آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اکسید روی، نانومیله، سل-ژل، خواص مغناطیسی، خواص اپتیکی
سال 1394
پژوهشگران معصومه ناصری(دانشجو)، رستم مرادیان(استاد راهنما)، بندر آستین چپ(استاد راهنما)

چکیده

در دهه های گذشته روشهای متنوعی برای ساخت نانوساختارهای اکسید روی به کار رفته است. این پژوهش شامل دو بخش می باشد. در بخش اول نانوساختارهای اکسید روی خالص به روش سل-ژل تهیه شد. در بخش دوم نانوساختارهای اکسید روی آلاییده با یونهای فلز واسطه آهن تهیه شده است. در این پژوهش به مشخصه یابی نمونه های نانوساختار اکسید روی خالص و ناخالصی می پردازیم. همچنین اثر پارامترهایی مانند نوع نمک اولیه و زمان باز پخت و یا خواص مغناطیسی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. خواص ساختاری نمونه های بدست آمده توسط طیف پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (Ft-IR) و طیف جذبی (UV-Visible) برسی شده است. هم چنین خواص مغناطیسی توسط مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی (VSM) بررسی شده است وبررسی های انجام شده و بر روی نمونه های نانوساختارهای اکسید روی نتایج زیر را در برداشت: الف) آنالیز طیف XRDی همه نمونه های بدست آمده در شرایط مختلف نشان می دهد که نانوساختارهای اکسید روی با ساختار ورتسایت بدون وجود هیچگونه ناخالصی ساختاری تشکیل شده اند. ب) آنالیز SEM گرفته شده از نمونه ها نیزنانوبودن ساختار را تایید می کند. همچنین نشان داده اند نمک پیش ماده بر روی مورفولوژی نانوساختارها تاثیر بسیار زیادی دارد بطوریکه نمک نیترات منجر به نانوصفحات دایره ای شده اما نمک استات منجر به نانومیله ها شده است. نتایج تاثیر زمان پخت برای نمک استات در دو ساعت پخت باعث شکل گیری نانوذرات و 24 ساعت پخت باعث شکل گیری نانومیله ها می شود. تاثیر زمان پخت به روی پیش ماده نیترات چندان نبوده و فقط تغییر اندازه میزان بهم پیوستگینانوذرات در نانوصفحات شده است. پ) از آنالیز FT-IR مشخص شد که تنها دو گروه عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل در نمونه ها وجود دارند می توان با افزایش دمای پخت باعث کاهش آنها شد. در بخش دوم پروژه نیز که بررسی خواص اکسید روی آلاییده با عنصر واسطه ی آهن بود، نتایج زیر بدست آمد: ث) از انالیز XRD این نمونه پیداست که نمونه های ساخته شده تا آلایش 10 درصد آهن در ساختار ورتسایت بدون هیچگونه ناخالصی ساختاری شکل گرفته اند. افزایش ناخالصی سبب افزایش میزان نانوبلورها شده است ولی میزان آلایش تاثیری در اندازه نانوبلورها نداشته است. همچنین افزایش ناخالصی سبب افزایش تنش در نمونه ها شده است. ج) از آنالیز FT-