1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تنش برروی خواص الکترونیک و ترمودینامیک ورقه دو بعدی تتراگونال-سیلیسن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تتراگونال سیلیسن، ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری پائولی، ساختار نواری، تنش
سال 1402
پژوهشگران عرفان نوریان ، مونا عبدی ، بندر آستین چپ

چکیده

هدف ما دراین مقاله بررسی خواص الکترونیکی، ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری پائولی تتراگونال سیلیسن با استفاده از مدل تنگ بست و تابع گرین می‌باشد. تتراگونال سیلیسن یکی از جدیدترین آلوتروپ‌های دوبعدی‌است که به دلیل داشتن دو تقطه دیراک اهمیت قابل توجه‌ی پیدا کرده است. ما ساختار باندی تتراگونال سیلیسن را رسم کردیم. تاثیر تنش دومحوری کششی و فشردگی را بر روی ساختار باندی آن مورد بررسی قرار دادیم. نتایج ما نشان داد که تنش دو محوری کششی سبب کاهش شکاف انرژی می‌شود. در حالی‌که تنش فشردگی شکاف انرژی را افزایش می‌دهد. همچنین ظرفیت گرمایی وپذیرفتاری پائولی با افزایش تنش دومحوری کششی افزایش می‌یابد.