1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان خواص مغناطیسی مواد
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات