1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مطالعه روش های بهنگام در تخمین مدهای نوسانی فرکانس پایین در سیستم های قدرت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پایداری سیگنال کوچک، مُد فرکانس پایین، تبدیل موجک پیوسته، تحلیل پرونی، روش مانده، الگوریتم SQP.
سال 1396
پژوهشگران آیدا فرجی(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت با ابعاد بزرگ، بسیار پیچیده است. از آنجا که هدف اولیّه پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) میرا نمودن مُدهای محلی و بین ناحیه ای می باشد؛ از این رو، شناسایی مُدهای نوسانی الکترومکانیکی شبکه به منظور طراحی پایدارساز از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. اماّ از آنجا که استفاده از روش های شناسایی براساس مدلسازی تک تک اجزای سیستم و تحلیل مُدال با محدودیت هایی رو به رو است، در سال های اخیر تمایلات به سمت استفاده از روش های تحلیل براساس اندازه گیری رو به افزایش است. با نصب واحدهای اندازه گیری فازوری (PMUs) سعی بر این است که با استفاده از داده های فازوری اندازه گیری شده ی همزمان از نقاط مختلف سیستم قدرت و روش های پردازش سیگنال، وضعیت فعلی سیستم را مشخص کنند. این تحقیق، روشی ترکیبی را برای مطالعه نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین سیستم قدرت (LFEOs) معرفی کرده است. روش پیشنهادی، ترکیبی از الگوریتم تبدیل موجک پیوسته (CWT) و روش پرونی است؛ بدین ترتیب که پس از محاسبه مُدهای سیستم قدرت به کمک روش تبدیل موجک پیوسته از روش پرونی برای شناسایی مقادیر مانده و تابع تبدیل استفاده می شود. در اینجا به منظور برآورد خصوصیات قابل اعتماد مُدال و نتایج دقیق تر از تابع مورلت مختلط به عنوان موجک مادر استفاده شده است و دستورالعملی برای انتخاب بهترین مقدار فرکانس مرکزی، پارامتر پهنای باند و فاکتور مقیاس بندی بیان شده است. پیکربندی پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از روش مانده محاسبه می شود و به منظور بهبود میرایی و برآورده کردن محدودیت های پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت از الگوریتم بهینه سازی SQPکمک گرفته شده است. در نهایت به کمک نرم افزارMATAB و PST به شبیه سازی روش های تخمین مُد و طراحی کنترل کننده برای دو سیستم آزمون شناخته شده ی IEEE یعنی سیستم دو ناحیه ای با چهار ماشین و سیستم 68 شینه با 16 ماشین IEEE پرداخته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها، نشان دهنده کارآیی و عملکرد مناسب روش پیشنهادی در میرایی موثر و بهبود پایداری سیستم های مورد مطالعه می باشد.