1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
پخش بار بهینه ، پایداری سیگنال کوچک ، الگوریتم ژنتیک ، بهینه سازی مقادیر ویژه.
سال 1396
مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، هیوا شمس

چکیده

این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک به حل پخش بار بهینه با در نظر گرفتن توابع هدف مختلف در شرایط احتمالی متفاوت با محوریت قرار دادن قید پایداری سیگنال کوچک می پردازد. هدف نهایی از پخش بار بهینه (OPF)، پیدا کردن نقطه کار بهینه در یک سیستم قدرت با درنظرگرفتن محدودیت های موجود می باشد. با اضافه کردن قید پایداری سیگنال کوچک به محدودیت های پخش بار بهینه می توان یک حالت تدافعی و پیشگیرانه را برای جلوگیری از ناپایداری های سیگنال کوچک در نقطه کار بهینه سیستم به وجود آورد و اطمینان حاصل کرد زمانی که اختلالات کوچکی در سیستم رخ می دهند نوسانات الکترومکانیکی ایجاد شده، به طور موثری میرا خواهند شد و سیستم به نقطه کار عادی خود باز می گردد. دو نوع تابع هدف مورد استفاده در این مقاله شامل تابع هدف کمینه کردن هزینه ژنراتورها و تابع هدف امنیت اجتماعی مورد انتظار ضمن برآورده شدن قیود مساله، به طور مناسبی به وسیله الگوریتم تکاملی ژنتیک بهینه می شوند. استراتژی پیشنهادی قادر به حل مسئله SSSC-OPF و پیدا کردن نقاط قبل و بعد از بروز اختلال می باشد. عملکرد و کارآیی روش پیشنهادی بر روی دو سیستم آزمون 9 و 24 شینه IEEE مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است.