1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید در کنترل اضطراری سیستم های قدرت به منظور بهبود پایداری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازتولید ژنراتورها، پایداری سیگنال کوچک، تبدیل موجک پیوسته، تحلیل طیفی، حذف بار، کنترل اضطراری
سال 1395
پژوهشگران سید کاوان حسینی(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، الگوریتم جدیدی در کنترل اضطراری سیستم های قدرت، به منظور بهبود پایداری سیگنال کوچک با اتکای حداکثری بر اندازه گیری های جمع آوری شده از تجهیزات اندازه گیری، معرفی می گردد. به منظور بهبود پایداری سیگنال کوچک و میراسازی نوسانات بین ناحیه ای در شرایطی که در خطوط واصل بین نواحی نوسانات با میرایی پائین تشخیص داده شدند، از حذف بار به عنوان استراتژی اساسی کنترل اضطراری و از بازتولید ژنراتورها به عنوان مکمل حذف بار به طور هم زمان استفاده می گردد. مقدار حداقل حذف بار و بازتولید در ژنراتورها با استفاده از حل یک مساله برنامه ریزی خطی با تابع هدف حداقل سازی حذف بار و با درنظرگرفتن قیدهای مختلف تعیین می گردد. شاخص مورد استفاده در این کار به منظور تشخیص شرایط بحرانی، حساسیت نسبت میرایی، نسبت به تغییرات توان خروجی ژنراتورها و توان حقیقی و مجازی بارها می باشد. ...