1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
معیاری جدید جهت تشخیص اندازه گیری های نامناسب در تخمین حالت سیستم های قدرت با استفاده از روش مجموع مربعات وزن دار شده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تخمین حالت- حداقل مربعات وزن دار شده- آزمایش فرض- توزیع مربع کای
سال 1389
پژوهشگران فرشاد خاوری ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

این مقاله معیاری برای تشخیص اندازه گیری های نامناسب در مساله تخمین حالت سیستم های قدرت ارائه می دهد. از میان روش های کلاسیک ارائه شده جهت تخمین حالت سیستم های قدرت، روش حداقل مربعات وزن دار شده (WLS)، از کارآئی مناسب تری نسبت به سایر روش ها برخوردار است. در این روش عمل تشخیص اندازه گیری های نامناسب بوسیله آزمایش فرض با تعریف مقدار حد اهمیت آزمایش انجام می گیرد. در این مقاله ابتدا با استفاده از تابع هدف WLS عمل تخمین حالت مورد مطالعه قرار می گیرد، سپس به توجه به درجه آزادی سیستم و با در نظر گرفتن ویژگی های توزیع مربع کای برای تشخیص اندازه گیری های نامناسب معیاری ارائه می شود. در معیار ارائه شده، بدون استفاده از آزمایش فرض، عمل تشخیص اندازه گیری های نامناسب قابل اجراست. این معیار علاوه بر توانائی آشکارسازی خطاهای آنالوگ و دیجیتال سیستم، موجب بالارفتن سرعت تخمینگر در تشخیص اندازه گیری های نامناسب در اطلاعات ارسالی به تخمینگر نیز می شود. معیار ارائه شده بر روی سیستم های قدرت 6 و 14 شینه ی استاندارد IEEE شبیه سازی و مورد آزمایش قرار گرفته، نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از آزمایش فرض مورد مقایسه قرار می گیرند.