1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسۀ دو روش حداقل مربعات وزن دار شده و حداقل قدرمطلق وزن دار شده به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت در سیستم های قدرت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تخمین حالت- حداقل مربعات وزن دار شده- حداقل قدرمطلق وزن دار شده- پخش بار
سال 1389
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، فرشاد خاوری

چکیده

این مقاله به مقایسه عملکرد دو تابع هدف حداقل مربعات وزن دارشده (WLS) و حداقل قدرمطلق وزن دارشده (WLAV) به منظور تخمین حالت در سیستم های قدرت می پردازد. عمل تخمین حالت با استفاده از حداقل یا حداکثرسازی توابع هدف مختلف صورت می پذیرد. از میان توابع هدف ارائه شده، دو تابع هدف ذکرشده به علت عملکرد قابل قبولشان، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله ویژگی های دو تابع هدف معرفی می شود و تاثیرپذیری ویژگی های دو تابع هدف نسبت به درجه آزادی سیستم، که پیش از این چندان مورد بحث قرار نگرفته بود، مورد بررسی قرار داده می شود. همچنین، تاثیر وجود اندازه گیری های نامناسب بر عملکرد دو تابع هدف از دیگر نتایج این مقاله است. در نهایت وابستگی دو تابع هدف نسبت به درجه آزادی سیستم بر روی شبکه قدرت 14 شینه استاندارد IEEE شبیه سازی و مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن ارائه گردیده است.